Regulamin Sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. My, czyli: AGNIESZKA SIELSKA EXPORT-IMPORT, AGENCJA MODY LCM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w 95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 13, NIP 7312084542.

 2. Ty, nasz klient, osoba kupująca, tj. każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia w naszym sklepie.

 3. Nasz sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.primodi.pl, za pośrednictwem którego prowadzimy sprzedaż wysyłkową.

 4. W naszym sklepie nie jest wymagana rejestracja konta.

 5. Regulamin niniejszy określa zasady, w oparciu o które prowadzona jest sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem primodi.pl.

 6. Regulamin stanowi integralną częścią umowy sprzedaży produktów.

 7. Klient, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem przez zawarciem umowy sprzedaży.

§2 Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty, które prezentujemy w naszym sklepie.

 2. Wszystkie produkty dostarczone do naszego sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 3. Ceny wszystkich produktów w naszym sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu jego przesyłki, jeśli taki występuje do danego produktu.

§3 Płatności

 1. Dostępne formy płatności przy wysyłce produktu:

  1. elektronicznie przez Przelewy24
  2. gotówką przy odbiorze.

  3. Dokumenty księgowe w postaci Faktur VAT wystawiane są w postaci elektronicznej.

  4. Gwarantujemy autentyczność oraz integralność dokumentu księgowego wystawionego w postaci elektronicznej. Nie odpowiadamy jednak za błędną treść Faktur VAT w związku z podaniem przez Ciebie nieprawidłowych danych. Faktury VAT w postaci elektronicznej wysyłamy Ci na adres e-mail, który podałaś/podałeś podczas składania zamówienia. Niezwykle istotne jest do prawidłowej realizacji naszych usług, byśmy kontaktowali się z Tobą za pośrednictwem prawidłowego adresu e-mail, dlatego jeżeli zmieni się Twój adres e-mail, powiadom nas o tym. Jeżeli nie zaktualizujesz nam swojego adresu e-mail, korespondencja, którą będziemy do Ciebie wysyłać na dotychczasowy adres e-mail, traktowana będzie jako prawidłowo doręczona.

  §4 Realizacja zamówienia

  1. Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, umieszczona na stronie internetowej sklepu pod adresem https://primodi.pl/pages/polityka-prywatnosci.

  2. Podanie danych osobowych podczas wypełniania formularza zamówienia jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy sprzedaży, do zawarcia której dochodzi po akceptacji przez nas złożonej oferty.

  3. W naszym sklepie masz możliwość składania ofert celem zawarcia umowy sprzedaży bez konieczności zakładania konta użytkownika.

  4. W celu zawarcia umowy sprzedaży:

   1. Dokonujesz wyboru produktu prezentowanego w naszym sklepie.

   2. Wyrażasz wolę przedstawienia oferty zakupu klikając przycisk Dodaj do koszyka.

   3. Wybierasz opcję Zobacz koszyk celem zapoznania się z dokonanym wyborem.

   4. Dokonujesz wyboru: ilości / warunków rabatowych – jeśli przewidziane zostały odpowiednio takie funkcjonalności i akceptujesz powyższe, klikając przycisk Zaktualizuj koszyk.

   5. Przechodzisz do kasy poprzez kliknięcie przycisku Przejdź do kasy gdzie uzupełniasz swoje dane, w tym dane do faktury, dokonujesz wyboru formy płatności / formy dostawy / warunków rabatowych – jeśli przewidziane zostały odpowiednio takie funkcjonalności.

   6. Potwierdzasz powyższe klikając przycisk Kupuję i płacę.

  5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu formularza zamówienia poprzez kliknięcie przycisku Kupuję i płacę:

   1. Składasz oświadczenie woli w zakresie oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży, względem prezentowanego produktu.

   2. Akceptujesz w całości treść niniejszego Regulaminu.

   3. Przyjmujesz do bezwarunkowego stosowania postanowienia niniejszego Regulaminu.

   4. Oświadczasz, iż wszystkie czynności dokonane w ramach naszego sklepu zostały dokonane przez Ciebie bądź osoby uprawnione do reprezentowania Ciebie.

   5. Oświadczasz, iż dane podane w formularzu są zgodne z prawdą i wystarczające dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

   6. Przyjmujesz do wiadomości, iż nasze potwierdzenie złożonej przez Ciebie oferty za pośrednictwem formularza po kliknięciu przycisku Kupuję i płacę, oznacza zawarcie umowy sprzedaży produktu na warunkach określonych przy prezentacji produktu, w chwili wypełnienia przez Ciebie formularza.

   7. Zobowiązujesz się do wykonania zawartej umowy.

  6. Okres ważności oświadczenia wyrażonego treścią formularza zamówienia wynosi 5 dni, jeśli w tym okresie nie potwierdzimy jego przyjęcia, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Okres ważności potwierdzonego przez nas oświadczenia wyrażonego treścią formularza zamówienia wynosi 7 dni. Oznacza to, iż jeśli nie dokonasz płatności tytułem zamówienia, lub nie zrealizujesz wszystkich zobowiązań wynikających z zawarcia umowy w ww. terminie, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wysyłamy na adres email, podany przez Ciebie w formularzu zamówienia.

  7. Nasz sklep działa prawidłowo, przy wykorzystaniu przeglądarek: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji, przeglądarki posiadają włączoną obsługę języka Javascript, oraz posiadają włączoną obsługę ciasteczek administratora i danych stron, oraz obsługę poczty elektronicznej e-mail. Powyższe wymagania uznać należy za minimalne techniczne wymagania pożądane do współpracy z systemem teleinformatycznym.

  8. Nie wolno Ci dostarczać do naszego sklepu treści o charakterze bezprawnym.

  9. Wystawiając opinię o produkcie w naszym sklepie, nie może zamieszczać treści o charakterze bezprawnym. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia opinii naruszających prawo lub względem których zachodzi uzasadnione podejrzenie jego naruszenia lub zasad współżycia społecznego czy dobrych obyczajów.

  §5 Reklamacje

  1. Reklamację możesz złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej, kierując zgłoszenie na nasz adres podany w Regulaminie, tj. reklamacje@primodi.pl. Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające jednoznacznie określić Ciebie oraz produkt, którego dotyczy reklamacja, jak również opis zgłaszanych zastrzeżeń.

  2. Przed rozpatrzeniem reklamacji, zwrócimy się do Ciebie o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, jeżeli podane dane lub informacje, wymagają uzupełnienia.

  3. Rozpoznamy Twoją reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem sytuacji, w której uzupełniano dane reklamacyjne, wówczas termin jej rozpoznania biegnie od daty otrzymania prawidłowo uzupełnionej reklamacji.

  §6 Dostawa

  Produkty dostarczamy tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sposób, w terminie i na zasadach określonych w formularzu zamówienia. Przy czym termin wysyłki nie jest dłuższy niż 30 dni od dnia potwierdzenia przez nas formularza zamówienia.

  Przy odbiorze produktu dostarczonego w sposób określony w formularzu zamówienia, odpowiednio podpisujesz potwierdzenie odbioru lub nie. W momencie wydania produktu przechodzi na Ciebie prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.

  Jeżeli stwierdzisz jakiekolwiek uszkodzenie produktu dostarczonego przez przewoźnika, mogące mieć związek z przewozem produktu, powinnaś/powinieneś zgłosić powyższe przewoźnikowi bezpośrednio.

  Jeśli nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia, możemy zamiast tego zaproponować Ci inne produkty o takiej samej jakości, przeznaczeniu i cenie (świadczenie zastępcze). Możesz wybrać, czy przyjmujesz te produkty lub możesz odstąpić od umowy. [Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta]

  §7 Prawo odstąpienia od umowy

  1. Jako konsument, masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 30 dni od dnia wydania produktu bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesyłając je na adres sklep@primodi.pl bądź za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres naszej siedziby podany w niniejszym Regulaminie. Stosowny wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym do skorzystania z uprawnienia nie jest wymagane posługiwanie się niniejszym wzorem.

  2. Jako konsumentowi, nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, w odniesieniu do umów:

   1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich indywidualnych potrzeb;

   2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, którą dostarczamy w zapieczętowanym opakowaniu, a której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  3. Odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy, które jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

  4. Produkt zwracany należy odesłać niezwłocznie, do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres wskazany w Regulaminie.

  5. W sytuacji zawarcia umowy sprzedaży na produkt główny w zestawie z innym produktem, umowę traktuje się jako zawartą kompleksowo, w takiej sytuacji nie przewiduje się możliwości jej częściowego utrzymania, w przypadku skorzystania przez Ciebie jako konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, co do części tej umowy. W takim wypadku masz możliwość odstąpienia od umowy w całości, co oznacza iż należy zwrócić cały produkt główny i towarzyszący. Gdy realizujesz prawo odstąpienia względem umowy sprzedaży, odstępujesz też od umów dodatkowych wobec umowy sprzedaży, ma to miejsce w sytuacji produktów dołączonych do głównego produktu za cenę 1 złoty.

  6. Jeśli w terminie 30 dni od dnia wydania rzeczy, jako uprawniony konsument odstępujesz od umowy bez podania przyczyny, ponosisz koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu.

  7. Uprawnienia i obowiązki związane z omawianym prawem odstąpienia od umowy dotyczą Ciebie tylko i wyłącznie wtedy, gdy posiadasz status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) i zawierają umowę sprzedaży produktów na podstawie umowy zawartej na odległość.

  8. Przysługuje Ci prawo do reklamacji w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Reklamację produktu zakupionego w sklepie naszym sklepie zaleca się zgłosić niezwłocznie. W celu wykonania uprawnień z reklamacji produkt należy przesłać na adres podany w Regulaminie.

  9. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży, na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

  10. Będąc konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz wówczas złożyć swoją skargę m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/, albo złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (uokik.gov.pl wazne_adresy.php#faq595), zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.