Regulamin Primodi Club

Z przyjemnością informujemy, że Klientom zarejestrowanym w naszym sklepie przysługuje Program partnerski na zasadach określonych w poniższym Regulaminie. Program Partnerski to unikalny system lojalnościowy, premiujący zarejestrowanych Klientów.

 

PROGRAM PARTNERSKI

Regulamin Programu Partnerskiego

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest Agnieszka Sielska EXPORT-IMPORT, Agencja Mody LCM, NIP: 7311006385, REGON: 470882941, ul. Konstantynowska 13, 95-200 Pabianice, e-mail: biuro@agencjamodylcm.pl, nr telefonu: +48422782040, zwana w dalszej części Organizatorem.

 2. Uczestnikiem jest osoba przystępująca do Programu Partnerskiego z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Regulamin stanowi podstawę Programu Partnerskiego i określa prawa i obowiązki Organizatora i jego Uczestników.

 4. Organizator zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia Programu Partnerskiego oraz ochrony danych osobowych Uczestników.

§2. Przystąpienie i uczestnictwo w Programie Partnerskim

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu.

 2. W trakcie trwania Programu Partnerskiego jego Uczestnicy w ramach uczestnictwa uzyskują pierwszeństwo w otrzymywaniu informacji o najnowszych ofertach Organizatora, uzyskują możliwość otrzymania rabatu w sklepach stacjonarnych (oraz w sklepach internetowych) Organizatora, przydzielanych w formach i wysokościach zależnych od aktualnie przyjętych przez Organizatora sposobach rabatowania, o których Organizator poinformuje Uczestników w odrębnej, bezpośredniej korespondencji lub za pośrednictwem połączenia telefonicznego – zależnie od wybranej przez Uczestnika preferowanej formie komunikacji.

 3. W Programie mogą uczestniczyć:

  1. osoby fizyczne.

 4. W formularzu należy podać obligatoryjnie: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe w tym adres e-mail i/lub numer telefonu oraz można fakultatywnie: rozmiar, rodzaj kolekcji, własną treść.

 5. Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze zrozumieniem i przyjęciem reguł obowiązujących w Programie Partnerskim.

 6. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest bezpłatne i dobrowolne. Polega na prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego i podaniu danych zgodnie ze stanem faktycznym. Organizator nie wymaga i nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat.

 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działalności w celu udziału w Programie Partnerskim.

 8. Uczestnikowi służy prawo dostępu do danych przetwarzanych przez Organizatora, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 9. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić na inne osoby.

 10. Skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych – oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Uczestnika, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§3. Postanowienia Końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zerwania współpracy z Uczestnikiem w dowolnym czasie bez podania wyraźnej przyczyny.

 2. Uczestnik zobowiązany jest każdorazowo powiadamiać Organizatora o zmianie danych, które podał podczas rejestracji konta klienckiego.

 3. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim. Może tego dokonać w każdej chwili w jeden z następujących sposobów: poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami Organizatora, drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail Organizatora, pisemną, pisząc na adres siedziby Organizatora lub telefoniczną, dzwonią na numer telefonu Organizatora, po potwierdzeniu swojej tożsamości.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w treści niniejszego Regulaminu, mając przy tym obowiązek poinformowania o tym fakcie Uczestnika. Uczestnik ma prawo nie zaakceptować zmian w Regulaminie, co skutkować będzie rezygnacją z udziału w Programie Partnerskim.

 5. Organizator zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości.

 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikiem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.